Monday, November 15, 2010

HAKIKAT ASYA’IRAH

Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA NEGERI SEMBILAN
Utusan Malaysia, 16 Nov 2010

Perhentian kita yang seterusnya dalam menelaah kitab Mafahim Yajib an Tusohhah (Kefahaman Yang Wajib DiPerbetulkan) karya al-Muhaddith Dr.Sayyid Muhammad bin `Alawi al-Maliki ialah tentang salah-faham terhadap mazhab aqidah Asya`irah. Asya`irah adalah gelaran kepada mereka yang mengikut pegangan mazhab aqidah yang dirumuskan oleh al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ariy RH. Ia merupakan mazhab aqidah majoriti besar umat Islam sepanjang zaman.

Pun begitu, masih ramai umat Islam tidak mengetahui tentang mazhab Asya’irah. Mereka tidak mengenali siapakah yang dimaksudkan dengan al Asya’irah dan method mereka di dalam bidang aqidah. Lantaran itu, sebahagian daripada mereka tidak berhati-hati meletakkan Asya’irah di dalam kesesatan dan melemparkan tuduhan bahawa Asya’irah telah terkeluar daripada agama Islam dan tergolong di dalam golongan mulhid (terpesong dari kebenaran) di dalam menghuraikan sifat-sifat Allah.

Kejahilan inilah yang menyebabkan berlakunya perpecahan terhadap kesatuan Ahli Sunnah dan merobek kesatuan umat Islam sehingga sebahagian orang-orang jahil menganggap golongan Asya’irah tergolong di dalam golongan yang sesat. Saya tidak tahu, bagaimana mereka menyamakan di antara golongan yang beriman dengan golongan yang sesat, dan bagaimana mereka boleh menyamakan di antara golongan ahli Sunnah dengan pelampau Muktazilah yang merupakan golongan Jahmiyyah? (pengikut Jaham ibn Sofwan yang berasal dari Khurasan. Mazhabnya dikenali dengan Jabariah yang berpendapat tidak ada ikhtiar bagi makhluk.)

Firman Allah SWT: “Patutkah Kami (berlaku tidak adil dengan) menjadikan orang-orang Islam (yang taat) sama seperti orang-orang yang berdosa (yang kufur dan ingkar).” (Apa sudah jadi dengan akal kamu?) Bagaimana kamu menetapkan hukum (yang terang-terang salahnya itu)?.”(al-Qalam: 35-36)

Asya’irah ialah pemimpin-pemimpin ulama’ Islam yang membawa petunjuk dan ulama’ yang mempunyai ilmu meliputi timur dan barat. Kelebihan, keilmuan dan keagamaan mereka disepakati oleh manusia pada zaman mereka. Mereka merupakan tokoh-tokoh ulama’ Ahli Sunnah berwibawa tinggi yang berdiri teguh menentang kesesatan fahaman Muktazilah. Dalam mengupas tentang mazhab Asya’irah, Ibnu Taimiyyah berkata: Ulama’ ialah golongan pembantu ilmu-ilmu agama, manakala Asya’irah ialah golongan pembantu usul agama. (Al-Fatawa: H: 16, Juzu’ 4)

Sesungguhnya mereka merupakan tokoh-tokoh hadith, feqah dan tafsir dari kalangan tokoh-tokoh imam yang utama seperti Syeikh al Islam Ahmad Ibnu Hajar al ‘Asqalani RH; syeikh dan pakar hadith yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Beliau juga merupakan pengarang kitab Fath al Bari ‘ala Syarh al Bukhari yang tidak dapat tidak, diperlukan dan dipegang oleh semua ulama’. Beliau berpegang dengan mazhab Asy’ari.

Begitu juga syeikh ulama’ Ahli Sunnah; Imam Nawawi RH, pengarang Syarah Sohih Muslim dan karya-karya lain yang masyhur, bermazhab Asy’ari. Syeikh Ahli Tafsir, Imam al Qurtubi RH pengarang kitab Tafsir al Jami’ li Ahkam al Quran, bermazhab Asy’ari. Syeikh al Islam Ibnu Hajar al Haitami RH pengarang kitab al Zawajir ‘an Iqtiraf al Kabair, bermazhab Asy’ari. Syeikh Feqah dan Hadith, al Imam al Hujjah al Thabat Zakaria al Ansari RH, bermazhab Asy’ari.

Imam Abu Bakar al Baqilani RH, Imam al Qustallani RH, Imam al Nasafi RH, Imam al Syarbini RH, Abu Hayyan al Nahwi RH pengarang tafsir al Bahr al Muhit, Imam Ibnu Juzaiy RH pengarang kitab al Tashil fi Ulum al Tanzil dan lain-lain lagi, kesemuanya merupakan tokoh-tokoh Asya’irah.

Sekiranya kita hendak mengira bilangan pakar ilmuwan dari kalangan ahli hadith, tafsir dan feqah yang bermazhab Asy’ari, pasti tidak muat untuk ditulis di dalam kitab ini dan tentunya memerlukan beberapa jilid kitab untuk memuatkan kesemua nama ulama’ ini yang ilmu mereka tersebar luas di Timur dan Barat dunia. Sesungguhnya menjadi kewajipan ke atas diri kita, menyifatkan mereka dengan sifat-sifat yang baik dan mengenali kelebihan ahli ilmu yang telah menaburkan khidmat mereka kepada syari’at Rasulullah SAW.

Di manakah lagi kebaikan yang kita harapkan sekiranya kita melemparkan tuduhan sesat dan menyeleweng daripada kebenaran kepada ulama’ besar kita dan salafussoleh? Bagaimanakah Allah akan membukakan bagi kita untuk mendapat faedah dari ilmu-ilmu mereka setelah kita beri’tiqad bahawa mereka berada dalam keraguan dan menyimpang dari jalan Islam?

Pengarang menegaskan, “Sememangnya patut saya katakan, adakah terdapat ulama’ masa kini yang terdiri daripada doktor-doktor dan cerdik pandai mampu melakukan sepertimana yang telah dilakukan oleh Syeikh al Islam Ibnu Hajar al ‘Asqalani RH dan Imam Nawawi RH dalam berkhidmat terhadap Sunnah Rasulullah SAW yang suci? Adakah kita mampu untuk memberikan khidmat terhadap Sunnah Nabi SAW sebagaimana yang dilakukan oleh kedua-dua ulama’ besar ini? Semoga Allah mengurniakan kepada mereka rahmat dan keredhaanNya.

Bagaimanakah kita boleh menuduh mereka dan ulama’ mazhab al Asya’irah yang lain sebagai sesat, sedangkan kita amat memerlukan ilmu-ilmu mereka? Bagaimanakah pula kita boleh mengambil ilmu daripada mereka, sekiranya kita mengatakan mereka berada di dalam kesesatan? Imam Ibnu Sirin RH berkata: “Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu.”

Atau memadailah golongan pembangkang berkata, “Sesungguhnya Allah telah merahmati mereka (ulama’ al Asya’irah), mereka berijtihad, lalu melakukan kesilapan di dalam mentakwilkan sifat-sifat Allah.” Perkataan ini adalah lebih baik daripada kita bertindak melulu menuduh tokoh-tokoh ini dengan keraguan dan kesesatan dan membenci orang-orang yang tergolong di kalangan Ahli Sunnah wal Jama’ah.

Sekiranya Imam Nawawi, al ‘Asqalani, al Qurtubi, al Baqilani, al Fakhr al Razi, al Haitami, Zakaria al Ansari RHM dan ulama’ berwibawa yang lain tidak tergolong di dalam golongan Ahli Sunnah wal Jama’ah, maka siapakah dia Ahli Sunnah wal Jama’ah?

Saya menyeru dengan ikhlas kepada setiap pendakwah dan orang-orang yang bergiat dalam lapangan dakwah Islam, agar bertaqwa kepada Allah dalam urusan umat Muhammad SAW terutamanya terhadap tokoh-tokoh ulama dan fuqaha’nya. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad SAW sentiasa berada dalam kebaikan hingga hari Kiamat. Tidak ada kebaikan pada diri kita apabila kita tidak mengetahui kedudukan dan kelebihan ulama’ kita. (Untuk rujukan lanjut, dicadangkan tulisan Syeikhuna al ‘Allamah Syeikh Muhammad Ali Sobuni mengenai Mazhab Asy’ariyyah dalam perbahasan yang panjang lebar dan sangat bagus)”

No comments:

Post a Comment